adwokaci swaczyna łabuz-weiss
adwokaci swaczyna łabuz-weiss

MENU

adwokaci swaczyna łabuz-weiss
adwokaci swaczyna łabuz-weiss

MENU

M

Polityka Prywatności – Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c.

INFORMACJE OGÓLNE

Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej “Kancelarią”, dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu następujących danych osobowych:

I. Klientów Kancelarii;
II. Kontrahentów i przedstawicieli kontrahentów Kancelarii;
III. Użytkowniczek i użytkowników stron internetowych Kancelarii (www.slwadwokaci.pl, www.blogrozwod.pl, www.childabductionblog.pl, www.dzielimy.pl) ;
IV. Kandydatów do pracy w Kancelarii lub kandydatów do odbycia praktyk w Kancelarii;
V. Innych osób kontaktujących się z Kancelarią (telefonicznie oraz mailowo) oraz osób, z którymi kontaktuje się Kancelaria (telefonicznie oraz mailowo);
VI. Danych zbieranych z pośrednictwem Fanpage na platformie Facebook;
VII. Dane subskrybentek i subskrybentów mailingu bloga http://childabductionblog.pl.

W sprawach dotyczących danych osobowych oraz w każdej sprawie dotyczącej niniejszej Polityki Prywatności można skonsultować się z Kancelarią w następujący sposób:

 • mailowo pod adresem: sekretariat@slwadwokaci.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 12 42 20 041,
 • listownie lub osobiście pod adresem: ul. Starowiślna 18/5, 31-038 Kraków.

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym stanowi art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH KLIENTÓW KANCELARII ADWOKACKIEJ SWACZYNA ŁABUZ-WEISS

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 18/5, e-mail sekretariat@slwadwokaci.pl, tel. 12 42 20 041.

2. Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

2.1. Państwa dane osobowe przetwarzamy, kiedy świadczymy Państwu pomoc prawną jako naszemu Klientowi, będącemu osobą fizyczną.

2.2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu rzetelnego i należytego wykonywania naszych czynności zawodowych w powierzonej nam przez Państwa sprawie.

3. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące Państwa dane:

 • dane zwykłe: imię, nazwisko, dane kontaktowe, jak również wszelkie dane powierzone nam przez Państwa w związku ze świadczeniem Państwu pomocy prawnej;
 • dane szczególnej kategorii: w rozumieniu RODO powierzone nam przez Państwa, które mamy obowiązek chronić zgodnie z obowiązującą nas tajemnicą zawodową adwokata.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja zawartej z Państwem umowy o świadczenie naszych usług pomocy prawnej,
 • art. 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z łączącej nas z Państwem umowy,
 • art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – przetwarzanie danych szczególnej kategorii jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia Państwa roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas dla Państwa pomocy prawnej.

5. Źródło danych

Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są przetwarzane do momentu definitywnego zakończenia z nami współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z łączącej nas z Państwem umowy.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Wyłącznie Państwa dane osobowe zwykłe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, księgowe, kurierskie).

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy w odniesieniu do wyżej wymienionych osób decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

II. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW I PRZEDSTAWICIELI KOTRAHENTÓW KANCELARII ADWOKACKIEJ SWACZYNA ŁABUZ-WEISS

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 18/5, e-mail sekretariat@slwadwokaci.pl, tel. 12 42 20 041

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

2.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną będącą naszym kontrahentem lub osobą reprezentującą naszego kontrahenta, która została wyznaczona przez kontrahenta jako osoba odpowiedzialna za współpracę z nami lub za jej nawiązanie.

2.2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania.

2.3 Przekazujemy informacje o naszej działalności i możliwych formach współpracy.

2.4. Realizujemy nasze prawa wynikające z zawartej z Państwem umowy, jak również możemy bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Państwem – jeżeli powstanie spór dotyczący tej umowy lub z nią związany.

3. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, dane adresowe takie jak miejsce wykonywania działalności, miejsce pracy, stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email).

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes prawny Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy i/lub z nią związanych.

5. Źródło danych

Państwa dane otrzymujemy bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane przetwarzamy do momentu zakończenia z nami współpracy, a po zakończeniu współpracy także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń z umowy łączącej nas z Państwem lub z nią związanych.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

7.1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe, zajmujące się obsługą kontrahentów).

7.2. Dane osobowe mogą być przekazane również innym zainteresowanym podmiotom (także od nas niezależnym), jeżeli udostępnicie je Państwo w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że pragniecie, aby kontaktowały się z Państwem podmioty trzecie w sprawach służbowych.

7.3 Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy w odniesieniu do ww. osób decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UŻYTKOWNICZEK I UŻYTKOWNIKÓW STRON INTRENETOWYCH KANCELARII ADWOKACKIEJ SWACZYNA ŁABUZ-WEISS (www.slwadwokaci.pl, www.blogrozwod.pl, www.childabductionblog.pl, www.dzielimy.pl)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 18/5, e-mail sekretariat@slwadwokaci.pl, tel. 12 42 20 041

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

2.1. Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

2.2 W sytuacji, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach https://blogrozwod.pl/kontakt/, http://childabductionblog.pl/kontakt/ dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy.

2.3 W sytuacji, gdy pozostawiają Państwo komentarz na stronach https://blogrozwod.pl/kontakt/, http://childabductionblog.pl/kontakt/ , https://dzielimy.pl/ opublikowane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikowania się z Państwem.

3. Zakres przetwarzanych danych

3.1 W ramach funkcjonowania stron internetowych, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies i narzędzi do analizy ruchu) gromadzone są informacje o: lokalizacji użytkowników (miasto), adresie IP, domenie, urządzeniu.

3.2 W formularzach kontaktowych, dostępnych na blogach: https://blogrozwod.pl/kontakt/, http://childabductionblog.pl/kontakt/ pozyskujemy Państwa dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres email oraz treść zapytania)

3.3 Dodając komentarz, muszą Państwo podać nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz.

3.4 Pozyskane dane nie są zestawiane z innymi danymi a naszym celem nie jest możliwość identyfikacji użytkowników strony www, lecz jej ulepszanie i optymalizacja. Szczegółowe informacje na temat stosowania plików cookies zostały opisane w rozdziale VIII niniejszej polityki prywatności.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO – prowadzenie strony internetowej, jej popularyzacja, rozwój oraz dostosowywanie do potrzeb użytkowników;
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO – obsługa systemu komentarzy i formularzy kontaktowych.

5. Źródło danych

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak również dane pozyskane przez mechanizm stron internetowych, które gromadzą adres IP.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

6.1 Państwa dane będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji oraz przez okres jednego roku po ustaniu tej relacji. Po upływie tego okresu możemy skontaktować się z Państwem, aby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania danych.

6.2 Dodany przez Państwo komentarz wraz z danymi takimi jak nazwa użytkownika i treść komentarza będą widoczne na blogu. Komentarz mogą Państwo w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne).

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy w odniesieniu do ww. osób decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W KANCELARII ADWOKACKIEJ SWACZYNA ŁABUZ-WEISS ORAZ KANDYDATÓW DO ODBYCIA PRAKTYK W KANCELARII ADWOKACKIEJ SWACZYNA ŁABUZ-WEISS

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 18/5, e-mail sekretariat@slwadwokaci.pl, tel. 12 42 20 041.

2. Cele przetwarzania danych osobowych Kandydata

2.1 Dane Kandydata do odbycia praktyk będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rozpatrzenia zgłoszeń o przyjęcie na praktyki studenckie, praktyki absolwenckie lub staż, w wyniku, którego planowane jest przyjęcie wybranej/go kandydatki/kandydata i realizacja praktyk, wolontariatu lub stażu.

2.2 Dane Kandydata do pracy, będą przetwarzane, aby ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisko, na które aplikuje Kandydat, dokonać wyboru odpowiedniej osoby do pracy, czyli w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

2.3 Za odrębną zgodą Kandydata przetwarzamy dane osobowe Kandydata na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

3. Zakres przetwarzanych danych

3.1 W odniesieniu do kandydatów do pracy w kancelarii przetwarzamy dane osobowe obejmujące: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

3.2 Przetwarzamy także inne niż wymienione w punkcie 3.1 dane osobowe zawarte w przesłanym CV i/lub liście motywacyjnym.

3.3 W toku postępowania rekrutacyjnego możemy również przetwarzać dane zebrane w toku rozmów kwalifikacyjnych.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydata jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 22 § 1 kodeksu pracy, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach stosunku pracy;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach umowy cywilno-prawnej;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przetwarzania wizerunku Kandydata, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku przekazania nam w CV lub w liście motywacyjnym innych danych niż imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli Kandydat wyrazi na to zgodę;
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej – w ramach uzasadnionego prawnie interesu, polegającego na ocenie, czy Kandydat jest odpowiednią nią osobą na stanowisko objęte rekrutacją.

5. Źródło danych

Przetwarzamy dane osobowe pozyskanie bezpośrednio od Kandydatów.

6. Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe Kandydata do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje Kandydat.

7. Odbiorcy danych

Dane osobowe Kandydata mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (np. zewnętrzne firmy informatyczne).

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy w odniesieniu do ww. osób decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INNYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z KANCELARIĄ ADWOKACKĄ SWACZYNA ŁABUZ-WEISS (TELEFONICZNIE LUB MAILOWO) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ KANCELARIA ADWOKACKA SWACZYNA ŁABUZ-WEISS (TELEFONICZNIE LUB MAILOWO)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 18/5, e-mail sekretariat@slwadwokaci.pl, tel. 12 42 20 041.

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane osobowe osób, które kontaktują się z nami mailowo lub telefonicznie będą przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie związane ze współpracą z nami, a także w celu przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.

3. Zakres przetwarzanych danych

Podanie nam Państwa danych kontaktowych (imię, nazwisko, email, numer telefonu) jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane do nas.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji z Państwem

5. Źródło danych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe osób, które się z nami skontaktowały przez okres wymiany korespondencji, a po tym czasie: przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ewentualnego ponowienia kontaktu bądź utrzymywania bieżących relacji, do 12 (dwunastu) miesięcy.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

7.1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne)

7.2 Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy w odniesieniu do ww. osób decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM FANPAGE NA PLATFORMIE FACEBOOK

1. Administrator danych osobowych

Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. prowadzi swój oficjalny profil w serwisie społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/slwadwokaci).

Portal Facebook (Meta) jest administratorem danych osobowych jego użytkowników, jednakże z chwilą kontaktu z oficjalnym profilem Kancelarii Adwokackiej Swaczyna Łabuz-Weiss polubienie lub obserwowanie profilu lub poprzez jakiekolwiek inne kontakty w ramach profilu, Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. staje się odrębnym administratorem danych osobowych.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane takie jak nazwa użytkownika, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu przedstawienia poprzez Fanpage naszych aktywności i wydarzeń związanych z naszą marką, udzieleniem odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywaniem relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

3. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy takie Państwa dane, które podacie nam lub udostępnicie Państwo poprzez funkcjonalności Facebooka.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości prezentacji naszych aktywności oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

5. Źródło danych

Przetwarzamy Państwa dane pozyskanie bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania danych

6.1. Okres przechowywania Państwa danych, a także możliwość ich ewentualnego usunięcia wynika z cech poszczególnych funkcjonalności Facebooka.

7. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępnione profesjonalnym podmiotom, które w naszym imieniu prowadzą Fanpage.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy w odniesieniu do ww. osób decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

VII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH SUBSKRYBENTEK I SUBSKRYBENTÓW MAILLINGU BLOGA

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Swaczyna Łabuz-Weiss Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 18/5, e-mail sekretariat@slwadwokaci.pl, tel. 12 42 20 041.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, jeśli zapisaliście się Państwo do naszej bezpłatnej subskrypcji powiadomień z bloga www.childabductionblog.pl

3. Zakres przetwarzanych danych

W celu dostarczania powiadomień przetwarzamy Państwa adres email oraz adres IP Państwa komputera.

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy dostarczania zamówionego przez Państwa mailingu.

5. Źródło danych

Przetwarzamy dane pozyskanie bezpośrednio od Państwa.

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres dostarczania powiadomień. W razie rezygnacji z dostarczania powiadomień, Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie.

7. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne).

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie podejmujemy w odniesieniu do ww. osób decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonujemy profilowania.

VIII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;

b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;

d) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f), ze względu na Państwa szczególną sytuację, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymagania prawne dotyczące takiego żądania;

e) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;

f) złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres sekretariat@slwadwokaci.pl

VIII. COOKIES

Strony wykorzystują pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Stronę i zapisywane na Państwa urządzeniu) i inne podobne technologie (w tym: narzędzia od Google Inc., to jest Google Analytics).

Strony wykorzystują pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika na Stronie;
 • funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);
 • pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów, w tym Google Inc, oraz mediów społecznościowych, których wtyczki zostaną zaimplementowane na Stronie.
 • pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika.

Sposoby wyłączenia plików cookies

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej.

Wchodząc na naszą Stronę mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania Strony. Nawet jeżeli wyrazili Państwo zgodę, mogą Państwo skorzystać z opcji opisanych poniżej.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. W celu ułatwienia sposobem zarządzania plikami cookies, poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek.

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 10.06.2022